TERMS AND CONDITIONS –  ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®

In translation …

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) so javno objavljeni na spletni strani http://murskasobota.escape-room.si/ . SPP veljajo do preklica.
Za potrebe teh SPP je kupec fizična ali pravna oseba, skupaj s soigralci, ki kupi blago, oziroma storitve – vstopnico pravne osebe:

Escape Room Enigmarium®
Hotel Diana
Slovenska ulica 52, 9000 Murska Sobota

Blago in storitve se ponujajo na spletni strani oziroma v sklopu dejavnosti pod blagovno znamko ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®.
Ob nakupu storitve, oziroma blaga (v nadaljevanju – nakup) se naročnik smatra za obveščenega s SPP, nakup pa se obravnava kot strinjanje s SPP. Sklepanje poslov se izvaja na sedežu izvajalca storitev, prek spleta ter izven poslovnih prostorov ob predhodnem dogovoru in ob pojasnilu izvajalca. Kot pisni dogovor se šteje tudi pisna korespondenca preko sodobnih komunikacijskih sredstev.

AVTORSKE PRAVICE

Blagovna znamka ESCAPE ROOM ENIGMARIUM® je zaščitena blagovna znamka ter avtorsko delo, vsako kopiranje in uporaba sta najstrožje prepovedana!
Prepovedano je vsakršno kopiranje vsebin na spletni strani, prepovedano je prepisovanje, spreminjanje, ponovno objavljanje, niti v komercialne niti v nekomercialne namene, brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Enigmarium d.o.o..
Tako kot je strogo prepovedano povzemanje, kopiranje in spreminjanje besedil, delov besedila, fotografij, logotipov, oziroma drugih elementov vsebine te spletne strani, je strogo prepovedano tudi kopiranje elementov same sobe, scenarija igre, elementov igre ter imena iger. Scenariji, potek igre ter sama imena iger, kot tudi vsi tehnični elementi predstavljajo celovito avtorsko delo, v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah ter obenem predstavljajo poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

1. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji se nanašajo na nakup storitev ESCAPE ROOM ENIGMARIUM®.
Uporabniki kupijo vstopnico za obisk Escape rooma ali (in) vstopnico za zunanjo ”escape” doživetje UNLOCK®.
Escape room (soba za pobeg) je na poseben način zasnovana stavba ali del stavbe, podprta z računalniško, avdio/video ali drugo tehnologijo.
Uporabniki se z nakupom vstopnice, zavestno pustijo zakleniti v tovrstni sobi za pobeg, ko so zaklenjeni pa poskušajo čim hitreje rešiti uganke, naloge ali premagati druge ovire ter najti ključ/izhod.
Namen uporabnikov je skozi igro preizkusiti svoje umske in psiho-fizične sposobnosti ter postaviti rekorden čas pobega iz sobe za pobeg.
Za uporabnike, ki kupijo vstopnico za ”escape” doživetje UNLOCK®, katera igra se odvija na prostem, se smiselno uporabljajo zgornja določila in enako smiselno veljajo celotni SPP.

2. PRAVNI POSEL

Za nakup se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika ter Zakona o varstvu potrošnikov.
Za kupca se smatra vsak igralec – stranka, tako fizična ali pravna oseba, ter ekipa soigralcev, kot posamezniki, ki preko spletne strani, v prostorih ponudnika ali izven poslovnih prostorov ponudnika sklene pravni posel v obliki nakupa blaga ali zakupa storitev, ki so predmet redne ali posebne ponudbe ponudnika.
Za ponudnika blaga ali storitev se smatra Enigmarium d.o.o., ki ponuja oziroma trži blago ali storitve, ki so del redne ali posebne ponudbe.
Pogodbeni izvajalci postanejo stranka v pravnem poslu, ko kupec neposredno z izvajalcem sklene obligacijsko razmerje.

3. STANDARD STORITEV

Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati osebnost in varovati zasebnost kupca. Za razkritje osebnih ali drugih občutljivih podatkov se zavezujejo pridobiti soglasje tistega, ki ga podatki zadevajo. Omenjena določba ne velja v primeru, da podatke zahteva pristojen organ zaradi izvrševanja svojih pristojnosti.
Ponudnik in pogodbeni izvajalci so dolžni opraviti storitve v obsegu in na način, kot je bilo kupcu obljubljeno, ponujeno oziroma pisno dogovorjeno. Izjema od tega je zgolj višja sila ali nezmožnost izpolnitve zaradi odvisnosti od tretje osebe.
Ponudnik in pogodbeni izvajalci so pri izvajanju nakupa zavezani ravnati najmanj s skrbnostjo dobrega gospodarja, zavarovati interese kupca in ponudnika ter si prizadevati preprečevati vsakršne zlorabe, v katerikoli obliki.

4. PRAVILA IGRE

Kupec (kot tudi vsak posamezni član ekipe) je pred pričetkom igre dolžan podpisati soglasje k izvajanju avdio/video nadzora tekom igre. S podpisom izjave se obveže, da ne bo kršili prepovedi razkritja skrivnosti in rešitev posameznih ugank. Obenem pa je ob tem seznanjen, da sama igra predstavlja intelektualno lastnino ponudnika.
Kupec odgovarja za škodo, ki jo namerno povzroči na opremi ponudnika.
Kupec je dolžan skrbno varovati stavbo, dele stavbe ter opremo, ki je posebej označena (s črtkanim trakom). Posebej označena mesta niso del igre in ne prinašajo rešitve v igri. Kupec odgovarja za škodo na posebej označeni oprema ali delih stavbe.
Kupec se je dolžan ravnati po navodilih, ki jih posreduje ponudnik pred, med ali po zaključeni igri.
Če med igro tretja oseba ali višja sila prepreči nadaljevanje igre, se čas ustavi. Igra se na željo kupca nadaljuje takoj, ko mine vzrok za prekinitev. V nasprotnem primeru se kupcu vrne sorazmerno vrednost vstopnice.
Kupec je dolžan sam dosledno varovati svojo lastnino in zdravje ter se izogibati virov ogrožanja, opustiti ali se vzdržati ravnanj, ki lahko ogrožajo varnost, zdravje ter svojo lastnino, lastnino ponudnika ali drugih vpletenih.

5. AVDIO/VIDEO NADZOR

Ponudnik na območju sobe za pobeg iz varnostnih razlogov, za potrebe usmerjanja ter dajanja navodil kupcu med potekom igre izvaja avdio/video nadzor.
Območje avdio/video nadzora je označeno.
Kupec se s sklenitvijo posla štejejo za seznanjene z avdio/video nadzorom. Seznanitev se poleg teh SPP opravi tudi neposredno pred začetkom igre.
Strinjanje z avdio/video nadzorom je pogoj za zakup sobe za pobeg.
Ponudnik s pomočjo avdio/video nadzora spremlja sprotno dogajanje in ne zajema podatkov. Ker se podatki z nadzorom ne beležijo ponudnik glede tega nadzora ni dolžan oblikovati kataloga podatkov.

6. POGODBENI IZVAJALCI

Pogodbeni izvajalec storitev je fizična ali pravna oseba, ki ni zaposlena pri ponudniku, vendar za ponudnika opravlja določeno delo kot pogodbeni partner.
S ponudnikom ima sklenjeno pogodbo in zato lahko pod blagovno znamko Enigmarium® opravlja storitve in v svojem imenu izdaja račune.
Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati pogodbena določila ter vse poslovne, etične in poklicne standarde na področju dela.
Pogodbeni izvajalci so dolžni spoštovati zakonodajo, ki jih veže na njihovem področju dela in se vzdržati vseh ravnanj, ki lahko povzročajo kakršnokoli škodo kupcu ali ponudniku.
Za škodo se šteje tudi malomarno opravljanje storitev, samovolja pri izvajanju pogodbenih obveznosti in poseg v pravice kupca, oziroma vsako ravnanje, ki ima lahko za posledico okrnitev ugleda ponudnika ali kupca.
Kršitev standardov storitev je lahko podlaga za odpoved pogodbe in pogodbeno kazen izvajalcu storitev.
V primeru terjatev zaradi kršitev pogodbenega izvajalca si ponudnik pridržuje pravico do regresnega zahtevka poleg pogodbene kazni.

7. POSEBNI DOGOVORI IN OBVEZNOST SEZNANITVE

V kolikor se kupec in ponudnik dogovorita glede posebnih dogovorov, to uredita s pisnim pravnim aktom. Če posebni dogovori ne urejajo vprašanj drugače, veljajo posebni dogovori poleg SPP ter smiselno dopolnjujejo te SPP.
Kupec je vselej dolžan ponudniku sporočiti oziroma ga seznaniti s posebnostmi, ki lahko vplivajo na izvedbo, tveganja ali uspeh storitve:
pred sklenitvijo pravnega posla,
če nastanejo posebnosti po sklenitvi pravnega posla,
takoj ko je mogoče sporočiti.
Ponudnik se zaveže sporočene podatke preučiti ter oceniti tveganja.
Če ponudnik oceni, da je tveganje za kupca večje kot korist, ki bi jo lahko kupec pridobil ima ponudnik pravico zavrniti sklenitev pravnega posla ali skleniti drug posel pod posebnimi pogoji.
Opustitev obveščanja s strani kupca ali ponudnika se v skladu z obligacijskim pravom šteje za neizpolnjevanje bistvenih sestavin pravnega posla, kar ima lahko za posledico odstop od pravnega posla.
Kupec s sklenitvijo pravnega posla prevzema odgovornost za neizpolnjevanje obveznosti do sporočanja, pri čemer za povzročeno škodo odgovarja civilno in kazensko v skladu z veljavno zakonodajo.
Kupec se strinja, da sam trpi posledice škode, ki mu nastane pod pogojem, da je škoda nastala na podlagi, ki izvira ali je pogojena s posebnostjo, ki ponudniku ni bila primerno sporočena. Šteje se, da je sporočilo primerno, če je podano pisno bodisi kot sestavni del pravnega akta bodisi kot pisno sporočilo, pri čemer se smatra kot pisno sporočilo tudi elektronska pošta, ki vsebuje dovolj osebnih razločevalnih znakov, da je mogoče določno ugotoviti avtorja.
Posebnosti je pred nakupom vstopnice mogoče podati tudi ustno.

8. DOLOČILA O POSLOVNI SKRIVNOSTI

Kupec brez pisnega soglasja ponudnika ne sme izdajati skrivnosti sobe za pobeg. Kupec se z nakupom vstopnice obvežejo, da skrivnosti ne bodo objavili ali kakorkoli drugače izdali javnosti.
Vsakokratni kupec se strinja s pogoji iz prejšnjega odstavka ter civilno odgovornostjo za poslovno škodo, ki jo nosi, če prekrši dogovor iz prejšnjega odstavka.
Pogodba in drugi pravni akti, ki individualno definirajo medsebojna razmerja nosijo stopnjo poslovne skrivnosti.
Komunikacija ter informacije, ki se posredujejo med ponudnikom in kupcem so poslovna skrivnost. Za razkritje podatkov se ponudnik zaveže pridobiti soglasje kupca, pri čemer to določilo ne nasprotuje ureditvi veljavne zakonodaje, ki zahteva razkritje podatkov za potrebe izvajanje oblasti v Republiki Sloveniji.
Določbe o poslovni skrivnosti ne nasprotujejo določilom Zakona o varstvu potrošnikov. Stranka prosto razpolaga s svojimi osebnimi podatki.

9. OBJAVA IN OBDELAVA PODATKOV

Ponudnik prevzame odgovornost v zvezi s hrambo in uporabo podatkov ob nakupu vstopnice.
Naročnik, ki je pravna oseba, se ob vnaprejšnjem dogovoru strinja z objavo razpoznavnega znaka firme in firme naročnika v posebni rubriki, na spletni strani ponudnika.
Kupec se strinja z obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja, oglaševanja ter v statistične namene s strani pravne osebe Enigmarium d.o.o.
V primeru, da se s temi pogoji ne strinja je kupec dolžan opozoriti ponudnika pri sklepanju pravnega posla ali pisno zahtevati prenehanje obdelave. Za pisno zahtevo se smatra tudi elektronsko sporočilo, ki vsebuje zadostno količino podatkov, da je mogoče ugotoviti imetnika obdelovanih osebnih podatkov (npr. ime in priimek).

10. NAKUP VSTOPNICE

Ponudnik na spletni strani načeloma ponuja plačilo vstopnice in rezervacijo sobe za pobeg v posebnem rezervacijskem sistemu.
Ponudnik odgovarja za vstopnico za prosti termin na način in v obsegu, ki ga dogovori z kupcem.
Kupec lahko odstopi od nakupa vstopnice po opravljeni transakciji, če je rezervacija opravljena več kot 24 ur pred datumom nakupa. Odstop mora biti podan na primeren način, preko elektronske pošte ali ustno po telefonu ali osebno.
Za rezervacije, ki so opravljene znotraj 24 urnega roka do datuma predvidenega termina, odstop, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, ni mogoč. Pri odstopu se plačilo vstopnice ne povrne.
Cene so urejene s cenikom, objavljenim na spletni strani in dostopnim na vpogled pri ponudniku.
Kupec je dolžan plačati vstopnico v celoti pred začetkom igre.
Plačilo je mogoče izvesti na način: po predračunu ali s plačilom na lokaciji, oziroma kot je navedeno na spletni strani.

11. SPREMEMBA TERMINA

Sprememba izbranega termina je možna ob pisnem zahtevku, ki je podan najmanj 24 ur pred terminom na elektronski naslov ponudnika.

12. OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Vseh življenjskih situacij, ki lahko predstavljajo tveganje za kupca ni mogoče predvideti, zaradi tega je ponudnik razbremenjen odgovornosti za posledice, ki izvirajo iz ravnanj kupca ali nastanejo zaradi višje sile.
Ponudnik seznanja kupca s tistimi podatki in tveganji, ki lahko vplivajo na pravno razmerje ter so ponudniku znani. To nikakor ne pomeni, da je ponudnik dolžan informirati kupca o vseh možnih tveganjih.
Ponudnik ne odgovarja za škodo iz ravnanj, ki škodujejo pogodbenim strankam, zlasti pa ne za tista ravnanja kupca, ki onemogočajo izvajanje sprejetih dogovorov.
Kupec ni upravičen do povračila škode, če se izkaže, da jo je sam povzročil s svojimi ravnanji, zlasti pa kadar je sam kršil določila o pravilih igre, varovanju osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in dolžnosti seznanitve.
Ponudnik je razbremenjen odgovornosti v vsakem primeru, ko kupec ponudnika ne seznani s okoliščinami oziroma stanji, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje oziroma izpolnitev pogodbe, bodisi v njenem delu, bodisi v celoti, oziroma na sam potek igre.
Kupec je dolžan takoj plačati škodo, ki jo povzroči iz malomarnosti ali namenoma. V primeru, da škode takoj ni mogoče oceniti, kupec poleg škode krije tudi stroške uradnega cenilca.
Ponudnik se zavezuje le v mejah pravnega razmerja, ki ga sklepa s kupcem.
Ponudnik ne odgovarja za kršitve izvajalca storitev, ki ni v delovnem razmerju pri ponudniku. Če pogodbeni izvajalec stori kakšno kršitev oziroma povzroči škodo je sam zavezan poravnati škodo kupcu.
Kupec je dolžan ponudnika opozoriti na kršitev s strani izvajalca storitev takoj, ko je mogoče. Škodo, ki bi jo utrpela neposredno s strani izvajalca pa je dolžna terjati od izvajalca storitev.
V primeru povzročitve škode ponudniku je kupec dolžan povrniti škodo ponudniku. Enako je k povrnitvi škode zavezan ponudnik, če kupcu povzroči škodo bodisi iz malomarnosti bodisi namenoma.
Ponudnik ne odgovarja za drugačno interpretacijo in uporabo posredovanih informacij, ki odstopa od posredovane razlage, dogovora ali strokovnih standardov. Ponudnik ne odgovarja za samovoljna ravnanja kupca, ki niso v skladu z navodili, opozorili, SPP ter splošno poznanimi standardi obnašanja oziroma samovarovanja, ki jih posreduje ponudnik, pogodbeni partner ali druga institucija, oziroma posameznik.
Za odlaganje osebnih predmetov zagotovi garderobo, oziroma objekt namenjen odlaganju. Ponudnik ne odgovarja za hrambo osebnih predmetov kupca.

13. PRISTOJNOST SODIŠČA

Kupec in ponudnik se zavežeta reševati morebitne spore v zvezi s to pogodbo sporazumno in v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V primeru, da sporov ne rešita sporazumno, je za reševanje sporov, pristojno sodišče v Ljubljani.

SPP so dostopni na spletni strani ponudnika ter v njegovih poslovnih prostorih.
SPP veljajo od 12.6.2017 do preklica.